REGULAMIN

Inicjatorem i organizatorem „Projektu Przetwórnia”  jest Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik. Współorganizatorami projektu są Małopolski Ogród Sztuki oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego, a mecenasami Akademia Nikona i Szeroki Kadr.

REGULAMIN

Zasady uczestnictwa w Projekcie Przetwórnia:

 1. Projekt adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Nadsyłając fotografię Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania tą fotografią. Ponadto uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii, a także, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takiej zgody uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób.
 3. Każdy autor może nadesłać jeden cykl fotografii, stanowiący spójną całość. Przez cykl rozumiemy zestaw od 5 do 15 fotografii (RAR/ZIP) o tematyce „nowy dokument”.
 4. Zgłaszanie zdjęć do projektu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.
 5. Parametry fotografii:

– dłuższy bok zdjęcia :1000 pikseli

– format pliku: jpg

– rozdzielczość: 72 dpi

– przestrzeń barwna: RGB

Laureaci projektu zostaną poproszeni o dostarczenie plików cyfrowych w rozdzielczości 300 dpi bezzwłocznie po wyłonieniu wyróżnionych prac. W przypadku nie posiadania lub nie dostarczenia przez laureata takich plików we wskazanym terminie, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody.

 1. W treści zgłoszenia należy przesłać ponadto:

– swoje imię i nazwisko wraz z numerem telefonu kontaktowego

– tytuł zestawu fotograficznego (jeśli jest)

– opis cyklu (max. 800 znaków)

 1. Autor udziela Organizatorom Projektu zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez nich nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Projektu.
 2. Wyboru najlepszych prac dokona juror III edycji Projektu- Rafał Milach. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Juror dokona wyboru finalistów i zwycięzców spośród wszystkich, zgodnych z regulaminem, zgłoszeń nadesłanych na konkurs.
 3. Organizatorzy -Zarząd Stowarzyszenia FotoBzik -przyznają własne wyróżnienia w konkursie.
 4. Mecenasi – Akademia Nikona oraz Szeroki Kadr przyznają swoje wyróżnienia w konkursie.
 5. Redakcja Digital Camera Polska przyzna swoje wyróżnienia w konkursie.

Nagrody:

 1. Spośród nadesłanych prac, zostaną wybrane trzy najlepsze zestawy zdjęć, które wezmą udział w wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik oraz Galerię Pauza. Prace zostaną wydrukowane i przygotowane do ekspozycji przez organizatora, koszty przygotowania i wydrukowania prac na wystawę pokrywają organizatorzy i jedynie oni są właścicielami niniejszej ekspozycji.
 2. Juror Rafał Milach przyzna od siedmiu do dziesięciu wyróżnień. Następnie przeprowadzi analizę wyróżnionych cykli fotograficznych, z których wyłoni trzy najlepsze – zostanę one zaprezentowane na wystawie w Galerii Pauza.
 3. Stowarzyszenie FotoBzik przyzna swoje wyróżnienia, które zostaną przedstawione w formie cyfrowej w trakcie trwania wystawy laureatów.
 4. Redakcja Digital Camera Polska przyzna własne wyróżnienia i nagrodzi autorów publikacją zdjęć na łamach pisma oraz przyzna im roczną prenumeratę.
 5. Szeroki Kadr nagrodzi zdobywcę I miejsca mianem fotografa miesiąca i zaprosi do udziału w filmie eksperckim.
 6. Akademia Nikona nagrodzi zdobywców 2 i 3 miejsca udziałem w wybranym kursie ze strony https://www.akademianikona.pl/kursy/

Terminy:

 1. Prace zgłoszone do udziału w projekcie należy nadsyłać w terminie do 15 marca 2015 roku do godziny 24:00.
 2. Prace należy nadsyłać drogą mailową na adres: projektprzetwornia@gmail.com lub wykorzystując formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://projektprzetwornia.com/wez-udzial/
 3. Prace nadesłane po 15 marca 2015 roku nie będą brały udziału w projekcie.
 4. 21 marca 2015 odbędą się otwarte konsultacje z Tomaszem Wiechem. Na spotkanie będą obowiązywały zapisy poprzez pocztę e-mail. O doborze osób zakwalifikowanych do udziału w konsultacjach zdecyduje Tomasz Wiech.
 5. 22 kwietnia 2015 odbędzie się Gala Finałowa wyłaniająca zwycięzców, w której weźmie udział Rafał Milach.
 6. 19 czerwca 2015 w Galerii Pauza odbędzie się wernisaż laureatów Projektu Przetwórnia.

Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć oraz którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik przyjmuje warunki Regulaminu Projektu.

Pobierz regulamin w formacie PDF